Liitu uudiskirjaga

Kidy Tour reisitingimused

Viimati muudetud 23.09.14                                                                 


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Reisitingimused on reisija ja reisikorraldaja vahelise lepingu lahutamatu osa, mis jõustuvad momendist, mil reisija on broneerinud reisi või üksiku reisiteenuse  reisikorraldaja või reisi vahendaja kaudu; reisikorraldaja või vahendaja on reisijale väljastanud reisi arve/reisikinnituse ja reisija on tasunud reisi eest täielikult või osaliselt ettemaksuna vastavalt arvele ja käesolevates reisitingimustes sätestatule.

1.2. Reisikorraldaja on pakettreisi koostanud ja korraldanud majandustegevuse registris registreeritud seaduses sätestatud nõuetekohast tagatist omav juriidiline isik.

1.3. Reisi vahendaja on reisikorraldaja koostatud ja korraldatud pakettreisi broneerimist ja ostmist vahendav majandustegevuse registris registreeritud, seaduses sätestatud nõuetekohast tagatist omav juriidiline isik.

1.4. Reisikorraldaja Kidy Tour tegutseb nii pakettreiside reisikorraldajana, kui ka teiste reisikorraldajate pakettreiside ja üksikute reisiteenuste vahendajana.

1.5. Pakettreisile kehtivad alati pakettreisi korraldanud reisikorraldaja reisitingimused.

1.6. Kaugreis on on reisikorraldaja poolt korraldatav reis, mille puhul kasutatakse erinevaid transpordi liike nagu liini- ja/ või tšarterlennuk, laev, rong, buss või nende kombinatsioone, ning mille transporditee kestvus on üle 6 (h) tunni.

1.7. Pakettreis, k.a tsarterreis on reisikorraldaja poolt koostatud ja korraldatud reisitasu eest vähemalt 12 tunni jooksul toimuv reisiteenuste kogum, mis sisaldab vähemalt kahte loetletud reisiteenust: sõitjateveo teenust; majutusteenust; muud teenust, mis ei ole veo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuste kogumist olulise osa.

1.8. Reisiteenused on mistahes reisimisega seotud teenused (lennuki-, laeva-, bussi- või muu transpordivahendi piletid, viisad, majutusteenused, ekskursioonid jms). Reisiteenuse ostmisel sõlmib klient kahepoolse lepingu reisiteenuse osutajaga nagu näiteks pakettreisilepingu reisikorraldajaga, reisijaveolepingu vedajaga jne. Lepingu tingimused sh. reisiteenuse müügi, kasutamise, muutmise, tühistamise ja vastutuse kohta kehtivad konkreetne reisiteenuse osutaja tingimused.

1.9. Individuaalreis ei ole varem kokku pandud ja müügiks pakutud pakettreis vaid reisija võimalikult täpsetest soovidest lähtuvalt tellitud ja reisikorraldaja poolt kokku pandud individuaalreis, mis võib sisaldada erinevaid transpordivahendeid k.a lennupileteid liinilendudele, majutust ja kombineeritud puhkusevõimalusi.

1.10. Pakettreisilepinguga kohustub reisikorraldaja reisijale osutama reisija poolt tasutava reisitasu eest reisitingimuste punktis 1.5.  sätestatud eelnevalt reisikirjelduses reisikorraldaja kodulehel www.kidytour.ee, reisikataloogis, arve/tellimus-kinnituses või eraldi reisipakkumises esitatud reisikirjeldusele vastava reisiteenuste kogumi.

1.11. Reisitingimusi rakendatakse Eestis tegutseva reisikorraldaja korraldatud ja  müüdavatele või müügiks pakutavatele pakettreisidele.

1.12. Täiskasvanud reisija on reisi eest täishinda maksev isik.

1.13. Laps on üldjuhul kuni 18-aastane reisija. Alates 17 aastaselt on võimalik reisida vanemate kirjalikul nõusolekul ilma vanemateta. Täpsemad juhised on välisministeeriumi kodulehel http://vm.ee/en/node/2377 ning võivad riigiti erineda. Täpsusta alla 18-aastase reisija vanemateta reisimist oma reisikonsultandi juures. Ilma vanemata vanema kirjaliku loaga on lubatud reisida Teiste reisiettevõtjate tingimuste kohaselt või erinevates sihtriikides hotellide majutustingimuste või teenuste pakkujate tingimuste kohaselt võidakse lugeda lapseks ka nooremaid kui kuni 18-aastaseid reisijaid (pakettreisi puhul on lapse vanus näiteks üldjuhul 2-12.a.). Lastesoodustusi võimaldatakse lastele, kes reisivad koos vanema/vanematega, soodustused ei laiene kooligruppidele ja muudele grupireisidele. 

1.14. Lähedane isik on reisija abikaasa, elukaaslane, vanem, laps, abikaasa või elukaaslase vanem, vanavanem, reisikaaslane.

1.15. Lepingust taganemine ja reisi tühistamine on reisist taganemine enne reisi algust võlaõigusseaduse mõistes.

1.16. Oluline takistus on reisija või reisija lähedase isikuga juhtunu, haigestumine või toimunud õnnetusjuhtum, lähedase isiku surm, samuti muu reisija tahtest sõltumatult  reisimist takistav ja asetleidnud sündmus.

1.17. Vääramatu jõud (Force majeure) on asjaolu, mida lepingu pooled reisija ja reisikorraldaja ei näinud ette, ei saanud mõjutada ning mõistlikkuse põhimõtte kohaselt ei saanud pooltelt oodata, et nad lepingu sõlmimise hetkel selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

1.18. Juhul, kui üks isik ostab pakettreisi teise isiku jaoks, peab pakettreisi ostnud isik tegema reisitingimused reisile minejale kättesaadavaks ja teatavaks.

1.19. Reisikorraldajal on õigus kehtestada reisitingimuste juurde lisa-ja eritingimusi, mis ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega.


2. REISILEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Reisileping reisija ja reisikorraldaja/reisi vahendaja vahel loetakse sõlmituks, kui reisija on reisikorraldaja kodulehelt www.kidytour.ee, reisikataloogist või mõne muu reisipakkumise alusel välja valinud reisi, edastanud reisikorraldajale/vahendajale oma isiku- ja kontaktandmed ning broneerinud reisi, mille alusel on reisijale esitatud arve/tellimuskinnitus, mille lahutamatuks osaks on reisitingimused. Reisitasu osalise või täieliku tasumisega reisija kinnitab, et on tutvunud reisitingimustega ja aktsepteerib reisitingimusi.

2.2. Juhul, kui reisija poolt soovitud reis on välja müüdud, jääb tellimus ootelehele. Reisikorraldaja ei garanteeri ootelehel olevate tellimuste kinnitamist. Ootelehel oleva reisi eest ei pea tasuma ettemaksu, v.a. juhul, kui seda nõuavad tegeliku teenuse osutaja tingimused.

2.3. Pakettreis loetakse eelnevalt kindlaks määratuks, kui see on sellisena määratud reisikorraldaja algatusel või reisija tahteavalduse kohaselt reisikorraldaja poolt kogumina pakutud ning, milles reisikorraldaja ja reisija reisilepingu sõlmimise käigus on kokku leppinud.

2.4. Tellimuse kinnitab reisikorraldaja tellimusnumbriga ja edastab arve/tellimuskinnituse reisijale e-posti või faksi teel. Pakettreis loetakse broneerituks momendist, mil reisijale on väljastatud arve/tellimuskinnitus.

2.5. Reisilepingu sõlmimise käigus on reisija kohustatud reisikorraldajat või vahendajat teavitama reisija jaoks olulisest huvist ja tema soovidega seotud eripäradest, mis omavad tähtsust reisilepingu täitmisel. Olulist tähtsust omavad asjaolud fikseerib reisikorraldaja võimaluse korral tellimuskinnituses. Reisikorraldaja ei vastuta reisija informeerimiskohustuse täitmata jätmisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

2.6. Pakettreisileping, arve/tellimuskinnitus loetakse reisija poolt kättesaaduks, kui need on antud kirjalikus vormis reisijale reisikorraldaja või vahendaja töötaja poolt või on edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või elektroonselt meili teel reisija e-posti aadressile.

2.7. Kui reisija jätab pakettreisi, selle osamakse või ettemaksu kokkulepitud tähtajaks tasumata, loetakse pakettreisi tellimus reisija poolt tagasi võetuks ja reisikorraldajal on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda reisijalt otseste kulude hüvitamist.


3. MAKSETINGIMUSED

3.1. Reisibroneeringu kinnitamisel ja arve/tellimuskinnituse väljastamise järgselt tasub reisija ettemaksuna vähemalt 20% (kakskümmend protsenti) reisiteenuste maksumusest, kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva või kui arve/tellimuskinnitusel ei ole märgitud teisiti. 

3.2. Reisiteenuste kogumaksumuse tasub reisija vähemalt 30 päeva enne reisi toimumist. 

3.3. Reisikorraldajal on õigus kehtestada pühadeaegsetele ja sooduskampaania korras müüdavatele reisidele punkt  3.1. ja  3.2. erinevad maksetingimused.

3.4. Liinilendudel teostatavate pakettreiside eest tasumisel kehtib pakettreisi broneerimise hetkest ja arve/tellimuskinnituse saamisest ettemaksu kohustus, kogu reisiraha 100% tasub reisija vähemalt 45 päeva enne reisi.

3.5. Kui reisini on rohkem kui 60 päeva, tuleb reisi broneerimisel tasuda ettemaks 30% kogu reisipaketi maksumusest;

3.6. Kui reisini on vähem kui 60 päeva (mitte vähem kui 45 päeva), tuleb reisi broneerimisel tasuda ettemaks 50% kogu reisipaketi maksumusest;

3.7. Kui reisini on vähem kui 45 päeva, tuleb kogu reisi maksumus tasuda 3 päeva jooksul pärast reisi kinnitamist;

3.8. Üksikute reisiteenuste ja lennupiletite broneerimisel tasutakse üldjuhul arve/tellimuskinnituse alusel 100% (sada protsenti) ettemaksu;

3.9. Kaugreisde ja individuaalreiside ning ka üksikute reisiteenuste broneerimisel võivad kehtida eraldi reisipakkumises ja/või reisikirjelduses kehtestatud ning arvel märgitud maksetingimused, mis on erinevad reisitingimustes sätestatud tingimustest.

3.10. Grupibroneeringutele kehtivad eraldi reisipakkumises ja/või reisikirjelduses kehtestatud ning arvel märgitud maksetingimused. Grupibroneeringutele enam kui 15 täiskasvanud reisijat võib olla reisikorraldaja poolt kehtestatud erinevamaid ja/või soodsamaid maksetingimusi. Grupibroneeringute puhul võib reisiteenuse hind erineda avalikustatud individuaalreisijate mõeldud reisiteenuse hinnast.


4. REISITASU JA HINNA MUUTUSED

4.1. Reisija maksab reisikorraldajale reisiteenuste eest reisitasu vastavalt reisitingimuste p 3 ja selle alapunktides sätestatule. Reisitasu sisaldab tasu reisikirjelduses ja reisikinnituses sätestatud teenuste eest.

4.2. Kuna vastavalt üldtunnustatud rahvusvahelistele tavadele tuleb hotellitoad vabastada hiljemalt kell 12.00 päeval, siis reisitasu ei sisalda hilise väljaregistreerimise lisatasu, v.a. juhul, kui selline teenus on pakettreisi osana ette nähtud ning viide sellele on olemas ka vastava reisi kirjelduses.

4.3. Juhul, kui reisija jätab kasutamata mõne reisikinnituses nimetatud teenuse, ei anna see reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

4.4. Reisikorraldaja poolt peale reisijaga reisilepingu sõlmimist toimunud sooduskampaaniad ja viimase hetke pakkumised ei mõjuta reisija poolt tasumisele kuuluvat reisitasu ega anna reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

4.5. Reisikorraldajal on õigus reisitasu suurendada teavitades sellest reisijat vähemalt 21 päeva enne reisi algust ette juhul, kui :

4.5.1. muutunud on veokulud, kaasaarvatud kütusehinna muutus;

4.5.2. muutunud on maaletulekutasud, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasud;

4.5.3. muutunud on teenusega seotud maksud;

4.5.4. muutunud on reisi suhtes kohaldatav raha vahetuskurss ehk valuutakurss.

4.5.5. Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub reisikorraldaja reisitingimuste p 4.5. sätestatud muudatustega seonduvate kulude suurenemisest reisikorraldajale.

4.5.6. Juhul, kui reisikorraldaja suurendab reisitasu olulisel määral, on reisijal õigus reisilepingust taganeda. Taganemise asemel on pooltel võimalus kokku leppida pakettreisi asendamises.


5. REISILEPINGU MUUTMINE

5.1. Reisijal on õigus trahvivabalt juba broneeritud ja sõlmitud reisilepingut muuta kui:

5.1.1. Reisi tellimuskinnituse saamisest ja reisilepingu sõlmimisest on möödas kuni 14 päeva ja reisi alguseni on jäänud vähemalt 31 päeva;

5.1.2. Toimunud on pakettreisi vähemalt 1,5 kordne hinnatõus, millest teada saamisest 48 tunni jooksul esitab reisija reisi muutmise avalduse. Reisikorraldaja võib reisija nõusolekul asendada pakettreisi samaväärse või madalama hinnaga , kui see ei põhjusta reisijale ülemääraseid ebamugavusi.

5.1.3. Juhul, kui on toimunud pakettreisi oluline muutumine ning tingimusel, et reisija on reisikorraldajale esitanud pakettreisi olulisest muutmisest teada saamisest arvates 48 tunni jooksul pakettreisi lepingu taganemise avalduse.

5.2. Reisikorraldaja poolt reisijale väljastatud reisikinnituses reisija nime, reisi kuupäeva või tellitud hotelli muutmine on võimalik kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:

5.2.1.  kuni 7 (seitse) tööpäeva enne reisi algust, siis reisija tasub reisikorraldajale kinnituse muutmisega seonduvad bürookulud summas 64 EUR reisija ning broneeringu kinnituse muutmisega tekkinud otsesed kulud; 

5.2.2. Vähem kui 6 (kuus) tööpäeva enne reisi algust, siis reisija tasub reisikorraldajale kinnituse muutmisega seonduvad bürookulud summas 96 EUR ning kinnituse muutmisega tekkinud otsesed kulud;

5.2.3. Rohkem kui ühe reisija nime muutmist hotellitoa kohta, käsitletakse kui broneeringu tühistamist ja pakettreisist taganemist ja reisikorraldaja rakendab reisitingimustes sätestatud annulleerimistingimusi.

5.3. Reisija poolt reisil olles avaldatud reisipikenduse soovi täidab reisikorraldaja vaid lisatasu eest ning reisipikenduse võimaluse olemasolul.

5.4. Reisija poolt pakettreisis sisalduvate muude teenuste muutmise korral kohustub reisija hüvitama reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille suurusest ja tasumise korrast teatab reisikorraldaja 3 (kolm) tööpäeva jooksul arvates reisijalt pakettreisi muutmise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisest arvates.


6. REISILEPINGUST TAGANEMINE JA REISIBRONEERINGU TÜHISTAMINE

6.1. Mõjuval põhjusel on reisijal õigus taganeda lepingust igal ajal, kuid sellisel juhul on reisija kohustatud tasuma talle juba osutatud teenuste eest ja/või juba tehtud kulutused ja maksma reisikorraldajale hüvitist 64 (kuuskümmend neli) EURtäiskasvanu ja 48 (nelikümmend kaheksa) EUR laps. Mõjuvaks põhjuseks loetakse reisil osalemise olulist takistust reisijal või reisija lähedasel isikul, nimetatute rasket haigestumist või raskesse õnnetusse sattumist. Reisikorraldaja soovitab selliste ettenägematute kulude korvamiseks vormistada reisitõrke kindlustuse.

6.2. Reisija on kohustatud lepingust taganemisest mõjuval põhjusel reisikorraldajale viivitamatult kirjalikult teatama ning esitama lepingust taganemise põhjustest kirjaliku selgituse hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva reisist loobumise aluseks oleva takistuse ilmnemisest arvates. Selgitusele tuleb reisijal lisada arstitõend, politseitõend või ametiasutuse tõend tõendamaks lepingust taganemise asjaolusid. Nimetatud tõendeid nõuab kindlustusjuhtumi menetlemisel tavapäraselt ka kindlustaja.

6.3. Reisijal on õigus lepingust taganeda ja annulleerida reisibroneering, kuid sellisel juhul on reisija kohustatud reisikorraldajale tasuma:

6.3.1. Kui reisija taganeb lepingust 15 kalendripäeva peale reisibroneeringu tegemist ja vähemalt 31 kalendripäeva enne reisi algust, siis 64 (kuuskümmend neli) EURtäiskasvanu ja 48 (nelikümmend kaheksa) EUR laps;

6.3.2. Kui reisijal on reisi alguseni jäänud 30 (kolmkümmend) kuni 15 (viisteist) kalendripäeva, siis 96 (üheksakümmend kuus) EUR täiskasvanu ja 48 (nelikümmend kaheksa) EUR laps;

6.3.3. Kui reisijal on reisi alguseni jäänud 14 (neliteist) kuni 7 (seitse) kalendripäeva kaasaarvatud, siis 50% (viiskümmend protsenti) reisi maksumusest ja/või reisikorraldaja kantud otsesed kulud

6.3.4. Kui reisija taganeb lepingust hiljem kui 7 (seitse) kalendripäeva enne reisi algust, siis reisija tasutud reisitasu tagastamisele ei kuulu;

LISA: VARAJASE TELLIJA SOODUSTUSTE TINGIMUSED:

- Varajase tellija soodustus ei kehti eripakkumiste, loteriimajutuse ja ainult lennupiletite ostmise korral

- Varajase tellija soodustuse korral muud soodustused ei rakendu

- Juhul kui tellimuses soovitakse muuta reisija nime (bürookulud: nimemuutus 64EUR), reisi kuupäeva,  hotelli või sihtkohta peale varajase tellija soodustuse lõppemist, kaotab soodustus kehtivuse ja hinnale  lisanduvad bürookulud ja broneeringule hakkab kehtima uus hind

- Juhul kui broneeritakse ja tehakse muudatusi erinevates etappides, rakendub broneeringule uue etapi  soodustus ning suurem soodustus kaotab kehtivuse

- Lubatud on muuta maksimaalselt ühe reisija nime broneeringu kohta

- Pärast varajase tellija soodustuse lõppemist on uue reisija lisamine broneeringusse võimalik, ent  lisareisijale sellisel juhul sama soodustus ei kehti

VARAJASE TELLIJA SOODUSTUSTE ANNULLEERIMISTINGIMUSED:

- Trahvivabalt on broneeringut võimalik annulleerida 48 tunni jooksul peale broneeringu kinnitamist

- Kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva, tühistamistasu 96 EUR täiskasvanu reisija kohta ja 48 EUR  lapse kohta

- Tühistamisel 30-15 päeva enne reisi, tühistamistasu 50% broneeringu maksumusest

- Tühistamistasu 100% kui reisini on jäänud vähem kui 14 päeva

6.4. Kui reisijale on koostatud reis eriprogrammi alusel (erinev programm, lisateenused või – tellimused), siis reisikorraldajal on õigus nõuda hüvitamist ja reisijal kohustus hüvitada eriprogrammist tulenevad kulud.

6.5. Juhul, kui reisijale ei väljastata reisijast tuleneval põhjusel sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või ei võimaldata sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui lepingust taganemist ilma mõjuva põhjuseta ning kohaldatakse reisitingimuste punkti 6.3. ja selle alapunkte.

6.6. Juhul, kui lepingust ei ole eelnevalt taganetud, kuid reisija ei ilmu õigeaegselt reisi alustamiseks ettenähtud kohta või kui reisija ei saa ettenähtud ajal reisi alustada puudulike või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu, loetakse reis annulleerituks tavapärastel mõjuva põhjuseta lepingust taganemise tingimustel.

6.7. KAUGREISIDE BRONEERIMIS- JA ANNULLEERIMISTINGIMUSED:

6.7.1. kui reisini on rohkem kui 60 päeva, tuleb reisi broneerimisel tasuda ettemaks 30% kogu reisipaketi maksumusest;

6.7.2. kui reisini on vähem kui 60 päeva (mitte vähem kui 45 päeva), tuleb reisi broneerimisel tasuda ettemaks 50% kogu reisipaketi maksumusest;

6.7.3. kui reisini on vähem kui 45 päeva, tuleb kogu reisi maksumus tasuda 3 päeva jooksul pärast reisi kinnitamist;

6.7.4. reisipaketi kogusumma peab olema tasutud hiljemalt 45 päeva enne reisi;

6.7.5. trahvivabalt on lubatud reisilepingust taganeda kui reisini on rohkem kui 120 päeva; 

6.7.6. reisilepingust taganemisel 120-60 päeva enne reisi, on Reisija kohustatud tasuma Reiskorraldajale hüvitist 10% ulatuses reisipaketi kogusummast;

6.7.7. reisilepingu taganemisel alates 59-45 päeva enne reisi, on Reisija kohustatud maksma Reisikorraldajale hüvitist 25% ulatuses reisipaketi kogumaksumusest;

6.7.8. reisilepingu taganemisel alates 44 päeva enne reisi, on Reisija kohustatud maksma Reisikorraldajale hüvitist 100% ulatuses reisipaketi kogumaksumusest;

6.7.9. reisilepingu taganemisel ükskõik mis hetkel, on Reisija kohustatud tasuma Reisikorraldajale tehtud võimalikud otsekulud seoses selle tellimusega (nt tasutud lennupilet);

6.7.10. tellitud ning makstud lennupilet (regulaar liinilend; ka rühma- ja erireiside puhul) ei ole võimalik tühistada ilma trahvita. Üldiselt lennupilet peab olema tasutud 24h jooksul pärast kinnitamist. Lennupiletitele kehtivad lennufirmade poolt kehtestatud broneerimis-, makse-, muutmis- ja annulleerimistingimused.

6.7.11. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui reisile ei ole kogunenud vajalik arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi mitte toimumisest teatama mitte hiljem kui 60 päeva enne planeeritava reisi algust.


7. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

7.1. Reisija on koheselt peale reisidokumentide kätte saamist kohustatud kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms) vastavust tellimusele ning kui dokumentides esineb erinevusi esialgselt tehtud tellimusega, siis reisija kohustub viivitamatult teatama võimalikest mittevastavustest reisi vahendajale või reisikorraldajale, vastasel korral loetakse tellimus kinnitatuks ja hilisemad mittevastavuste kõrvaldamised on lubatud lisatasu eest vastavalt reisitingmustes muudatuste tegemise kohta sätestatule.

7.2. Reisija on kohustatud teatama reisi vahendajale või reisikorraldajale, kas ta soovib reisidokumendid saada kätte büroost kohapealt, meili teel või lennujaamast puhkusereiside kassast.

7.3. Reisija on kohustatud tutvuma reisitingimustega, hotellide ja pakutavate teenuste üldinformatsiooniga www.kidytour.ee või reisi vahendaja või reisikorraldaja poolt edastatud väljatrükil või muul viisil talle edastatud infokandjal.

7.4. Reisija on kohustatud tasuma reisikorraldajale tasu reisi ja reisiks vajalike kõrvalteenuste eest (nt viisa, kindlustus) vastavalt reisitingimustele ja esitatud arve/tellimuskinnitusele.

7.5. Reisijal on kohustus kontrollida reisi väljasõidu/väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust reisikorraldaja interneti koduleheküljelt www.kidytour.ee ja Tallinna Lennujaama internetilehel väljuvate lendude tabelist. Sihtkohas 24 tundi enne kodumaale tagasipöördumist peab reisija kontrollima vastavat informatsiooni reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või reisikorraldaja kohapealselt esindajalt.

7.6. Reisija on kohustatud tutvuma reisikorraldaja kodulehel sihtkoha maa eripäradega, tutvuma reisikorraldaja kodulehel sihtkohamaa kohta käiva olulise informatsiooniga võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega jms.

7.7. Reisija tagab oma kuludega, et tal on reisimiseks olemas vajalikud kehtivad dokumendid, mis võimaldavad reisijal riigipiire ületada ja reisiteekonna riikides viibida (pass, viisa, vaktsineerimistõend, kindlustus jms). Reisijal lasub vastutus reisidokumentide kehtivuse ja reisikindlustuse (reisitõrke-, tervise- ja pagasikindlustus) olemasolu eest. Väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi seadustele kehtiva passi.Reisija kohustub reisimiseks omama passi kehtivusajaga vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.

7.8. Reisi toimumise ajal on reisija kohustatud järgima reisijuhendeid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi, samuti jälgima isiklikke asju, raha, väärtasjade ja dokumentide olemasolu.

7.9. Reisija on kohustatud reisi toimumise ajal mitte kuritarvitama alkohoolseid jooke, mitte häirima oma käitumisega kaasreisijaid, vastasel korral võidakse reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ning sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisiraha tagastusele.

7.10. Reisija on kohustatud järgima piirivalve- ja tollieeskirju, sealjuures arvestama, et vastutus rikkumise korral lasub reisijal. 

7.11. Reisija kohustub järgima reisil ja reisisihtriigis  reisija ohutuse tagamise eesmärgil kehtestatud eeskirju, järgima ja austama maa, kus reisija viibib, traditsioone ja kombeid ning mitte rikkuma õigusnorme.

7.12. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri reisija süül, tuleb reisijal kanda kõik kodumaale naasmisega kaasnevad kulud ning reisiraha tagastamisele ei kuulu.

7.13. Reisija on kohustatud hüvitama reisi ajal reisikorraldajale, reisikorraldaja partneritele  või kolmandatele isikutele tahtliku, hoolimatu tegevusega või tegevusetusega tekitatud materiaalse kahju  selle tekitamise kohas või pärast reisi lõppu 10 päeva jooksul reisikorraldajalt vastava arve saamisest arvates.

7.14. Kui reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on reisija kohustatud need hüvitama.

7.15. Reisija on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud pakettreisis (minibaar, SPA teenused jms).

7.16. Reisija on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele.

7.17. Kui reisija on reisikorraldajalt eelnevalt ostnud sihtriiki reisimiseks viisa ja/või tellinud muud reisidokumendid,  mille kätte saamine toimub reisikorraldaja puhkusekassast (Tallinna lennujaamas) vahetult enne väljalendu, reisikorraldaja kontorist või edasimüüja kontorist ja kui reisija on temast oleneval põhjusel (tahtlikult või hooletusest) jätnud viisa ja/või reisidokumendid võtmata, siis edaspidiseid pretensioone reisija süül saamata jäänud viisaga või muude dokumentidega seonduvalt reisikorraldaja ei menetle ning viisa ja/või muude teenuste eest tasutud raha ei kuulu tagastamisele. 

7.18. Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat kõikidest reisil kaasneda võivatest võimalikest olulistest terviseriskidest , kaasa arvatud lennureisi puhul rasedusest, mis on kestnud rohkem kui 28 nädalat. Alates 28 rasedusnädalast peab reisija lennureisil omama kaasas rasedakaarti ja arsti mitte hiljem kui 7 päeva enne reisi väljastatud arsti kinnitust, et rase võib lennukiga lennata. Alates  32-st  rasedusnädalast  lennufirma võib mitte lubada rasedat lennule. Erinevate lennufirmade eeskirjad rasedatele on erinevad ning need tuleb täpsustada oma reisikonsultandi juures. Täpsem info http://www.tallinn-airport.ee/traveler/erivajadusegareisija/lapseootelreisija


8. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

8.1. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale pakettreisi vastavalt lepinguga kokku lepitule.

8.2. Reisija poolt valitud pakettreis peab vastama kirjeldusele, v.a. reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide otsused reisi ajal remontööde läbiviimiseks vms.

8.3. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui reisijaga juhtub õnnetus, kui reisija satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu või tervis satuvad ohtu. Reisikorraldaja abi seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni andmises, samuti vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik abistamisega seotud kulutused.

8.4. Reisikorraldaja vastutus on piiratud kuni reisitasu kolmekordse määrani.

8.5. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil ületamatud takistused või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad olla sõjategevus, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jms sündmused (Force majeure).

8.6. Reisikorraldaja teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ärajäämisest.

8.7. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija hooletusest, kolmandate isikute tegevusest, kes ei ole reisikorraldajaga lepingulises suhtes ja kelle tegevust ei ole võimalik ette näha ega ära hoida.

8.8. Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja ning võimalike kahjude korvamiseks soovitab reisikorraldaja tungivalt sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.

8.9. Reisikorraldaja ei vastuta reisija mitme ümberistumisega kaugreisil jätkureisilt mahajäämise eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega kaugreisidele soovitab reisikorraldaja tungivalt vormistada reisikindlustuse kolmikpaketi: reisitõrke-, pagasi- ja tervisekindlustuse.

8.10. Reisikorraldaja ei vastuta reisijale reisi vahendaja ja edasimüüja poolt antud puuduliku või ebatäpse informatsiooni tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul on reisijal õiguskaitsevahendite kasutamise õigus reisijale reisi müünud vahendaja suhtes.

8.11. Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu teenuseosutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul piiratud ka reisikorraldaja vastutus reisija ees.


9. REISIJA ÕIGUSED

9.1. Reisijal on õigus teha muutusi pakettreisi tellimuses vastavalt reisitingimuste punktides 5.1. , 5.2. ja 5.4. sätestatule.

9.2. Reisijal on õigus reisilepingust taganeda vastavalt reisitingimuste punktidele 6.1. , 6.2. , 6.3.  ja 6.4. sätestatule.

9.3. Reisijal on õigus saada reisikorraldajalt lepingule vastavat reisiteenust, võimalikult täpset ja mitteeksitavat teavet reisikirjelduse, reisitingimuste ning reisikinnituse kohta.

9.4. Reisijal on õigus reisi kestel leping üles öelda ja reis katkestada juhul, kui reisikorraldaja oluliselt rikub lepingut ja lepingust tulenevaid kohustusi või reisikorraldus osutub mõnel muul moel nii puudulikuks, et reisijalt ei saa selliste asjaolude tõttu reisi jätkamist mõistlikult oodata.  Reisi kestel lepingu ülesütlemine toimub ainult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

9.5. Reisijal on õigus valida ära jäänud reisi asemel reisikorraldajalt uus, samaväärne ja sama hinnaga asendusreis. Kui asendusreis on esialgsest tellitud reisist odavam, tagastab reisikorraldaja reisijale reisi hinnavahe. Kui asendusreis on esialgsest tellitud reisist kallim, ning reisikorraldajal ei ole võimalik pakkuda ta reisijale eisalgse hinnaga, siis tasub reisija reisikorraldajale hinnavahe. 


10. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED

10.1. Reisikorraldajal on õigus tühistada reisija tellimus, kui reisija on jätnud reisiteenuste eest tähtaegselt tasumata.

10.2. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas ja teha sooduskampaaniaid avaldades need oma interneti kodulehel.

10.3. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kavaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb reisijale teatada esimesel võimalusel.

10.4. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ekskursiooniprogrammis, kui ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud reisikorraldajast sõltumatud asjaolud ning samuti on reisikorraldajal õigus teha muudatusi iga konkreetse ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel asjaoludel ja reisikorraldajast sõltumatutel asjaoludel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu.

10.5. Reisikorraldajal on õigus lepingust taganeda ja reis ära jätta, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid (tšarterlennu täituvus alla 50%) ja või kui reisikorraldaja on seadnud reisi toimumise tingimuseks osavõtjate arvu. Taganemisest teatab reisikorraldaja reisijale hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne reisi algust.

10.6. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab reisikorraldaja reisijale esimesel võimalusel.Vääramatu jõu tõttu reisilepingu üles ütlemisel on reisijal õigus reisitasu tagastusele, kuid reisitasust on maha arvatud mõistlik hüvitis juba osutatud või reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest. Reisikorraldajal on kohustus tagada reisijale samaväärne tagasireis. Juhul, kui tagasireisi korraldamisel tekivad lisakulud, siis kannavad reisikorraldaja ja reisija VÕS prg 879 lg 3 tulenevalt tekkinud lisakulud võrdsetes osades. Muud lepingu üles ütlemisest tekkinud lisakulud, sealhulgas majutuse, toitlustuse jms kulud kannab reisija. Reisikorraldaja abistab sihtkohas reisijat talle sobivate lahenduste leidmiseks ja majutuse organiseerimisel.

10.7. Vääramatu jõu tõttu reisilepingust taganemise korral on reisijal õigus reisikorraldajale tasutud reisiraha tagastamisele 30 kalendripäeva jooksul vastavasisulise tagastusavalduse esitamisest arvates. Reisitasust on reisikorraldajal õigus maha arvata mõistlik hüvitis juba osutatud teenuste eest bürookulu näol 64 EUR täiskasvanu ja 48 EUR laps.


11.  PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMISE KORD

11.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis, selle programm, hotell ja/või pakutavad teenused ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele ja/või reisijale kirjalikus vormis antud lubadustele. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisikava algselt väljakuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada hotelli ja/või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.

11.2. Puudusteks ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi, mille tekkimist reisi sihtkohta ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada.

11.3. Puudusteks ei loeta lennu ajakava väheolulist muutumist, samuti lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldajast sõltumatutest asjaoludest; lennureisi hilinemist, reisiklassi- ja reisimarsruudi muutmist või liinilendudel lennukohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab reisija ees vastavalt Euroopa Liidu määrusele 261/2004 lennuettevõtja.

11.4. Puuduseks ei loeta hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui see oli tingitud hotelli ülebroneeringust või hooaja alguse ja lõpuga seonduvatest erisustest. Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et saamata jäänud hotell asendataks reisijale vähemalt samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.

11.5. Puuduseks ei loeta, kui reisija omal süül ei pääse lennuki pardale.

11.6. Puudustest pakettreisis on reisija kohustatud viivitamatult teatama kohapeal reisiesindajale, reisivahendajale või reisikorraldajale puudute kõrvaldamise eesmärgil, vastasel korral puudub reisijal hilisemal pretensiooni esitamisel kahju hüvitamise nõudeõigus.

11.7. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud abinõud ning kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul.

11.8. Reisikorraldaja menetleb reisija poolt peale reisi tähtaegselt esitatud hotelliteenindust ja majutust puudutavaid pretensioone üksnes juhul, kui reisija on reisi sihtkoha riigis kohapeal vormistanud koos esindaja vastava teenuste kvaliteedi fikseerimise akti ja selle on allkirjastanud reisija ja reisiesindaja. Akt ühtlasi tõendab probleemi olemasolu ja püüdu sellele lahendus leida.

11.9. Juhul, kui tekkinud probleem lahendatakse ja tekkinud kahju hüvitatakse reisijale reisi ajal sihtriigis kohapeal, ei ole reisijal õigus nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis. 

11.10. Juhul, kui pretensioonile lahenduse leidmine või rikkumise kõrvaldamine osutus sihtkohas võimatuks, on reisijal õigus esitada avaldus/pretensioon 10 kalendripäeva jooksul peale reisilt tulekut reisikorraldaja kontorisse või e-mailile. Esitatud avaldus/pretensioon peab sisaldama poolte nimesid ja kontaktandmeid; kaebuse sisu ja kliendi selgesõnaliselt esitatud nõuet ning asjaolusid, millega  ta nõuet põhjendab ja tõendab. Avaldusele/pretensioonile lisatakse koopiad asjasse puutuvatest ja nõude aluseks olevatest dokumentidest (leping/arve; maksedokumendid; hüvitise nõude aluseks olevad kviitungid, telefoni kõneeristuse väljavõtted, kohapeal vormistatud akt jms). 

11.11. Reisikorraldaja vaatab nõutud vormis esitatud reisija avalduse/pretensiooni läbi 15 kalendripäeva jooksul avalduse/pretensiooni saamisest arvates. Hüvitamisele kuulub üksnes otsene kahju, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele. Reisiteenuste puudustega seotud kulutused hüvitab reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel (ostukviitung vms).


12. ÜKSIKUD REISITEENUSED

12.1. Reisikorraldaja müüb vahendajana üksikuid reisiteenuseid ja teiste reisikorraldajate pakettreise ning sellisel juhul kehtivad vastavat teenust osutava reisiettevõtja eeskirjad või pakettreisi korraldava reisikorraldaja reisitingimused, mille reisiteenuse või pakettreisi vahendaja on reisijale kättesaadavaks teinud.


13. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

13.1. Reisilepingu ja reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada reisikorraldaja ja reisija vaheliste läbirääkimiste teel.

13.2. Reisikorraldaja ja reisija rakendavad kõiki võimalikke abinõusid tekkinud vaidluste lahendamiseks läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on õigus erimeelsust menetleda Tarbijakaitseametis või EV seadusandlusega kehtestatud korras kohtumenetluses.